2022 VanRene.nl 06 - 51 11 71 89

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Huissen d.d. 20-03-2016

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten- en transacties van vanrene.nl. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van vanrene.nl:

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van vanrene.nl. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen vanrene.nl) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Door het gebruik van de internetsite van vanrene.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

 

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van vanrene.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, dit geld alleen bij de standaard bestellingen in de webshop, niet voor de op maat gemaakte modellen(deze zijn niet retouneerbaar). vanrene.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van vanrene.nl is verstuurd c.q. gedaan.

Klant en vanrene.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van vanrene.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de particuliere klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten, bij een zakelijke bestelling wordt geen btw gerekend indien het btw nummer word opgegeven. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje. vanrene.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Pay.nl

 

5. Aflevering / Levertijd

vanrene.nl streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. vanrene.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. vanrene.nl zorgt voor bezorging bij voorkeur per PostNL. vanrene.nl is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoek geraakte bestellingen. vanrene.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door vanrene.nl gedragen. Verzendkosten worden bepaald door aantallen en gewicht van de bestelling, dit word vermeld bij aankoop. vanrene.nl is gerechtigd om – indien vanrene.nl dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.

De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt vanrene.nl zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht
 1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en met opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven werkdagen na levering van de standaard bestelling en bij op maat gemaakt bestelling geen recht op herroepingsrecht heeft. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
 2. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt vanrene.nl zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
 3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
  • Goederen op maat zijn gemaakt.
  • Goederen niet binnen 7 dagen na levering zijn aangemeld
  • Goederen na 7 dagen retour gestuurd worden.
  • Goederen beschadigd zijn door de klant.
  • De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
  • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
  • De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. vanrene.nl gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 3,95 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Bij ruiling zal vanrene.nl eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.

 

7. Overmacht

In geval van overmacht is vanrene.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

8. Voorraad

De artikelen in de webshop zijn op voorraad tenzij anders wordt vermeld of doorgegeven. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door vanrene.nl z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. vanrene.nl zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

 

9. Schadevergoeding

vanrene.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van vanrene.nl. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie.

Schade die niet binnen zeven dagen aan vanrene.nl ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien en voor zover vanrene.nl aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 750,-.

Eventuele aansprakelijkheid van vanrene.nl voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vanrene.nl, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

10. Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van vanrene.nl. vanrene.nl verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. D.w.z. voor verzending & afhandeling van de bestelling.

 

11. Wijziging

vanrene.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling op de website.

 

12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank is bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met ons:

vanrene.nl
mail@vanrene.nl

Gevestigd te Huissen
06-51117189

Kamer van koophandel nr: 62943219
BTW nr: NL107409264B02